Çalışan Adaylarına İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Genel Aydınlatma Beyanı


Fest Travel / Fest Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Fest”), olarak, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (‘’KVKK’’) 10. maddesi uyarınca sizi, tarafımızca işe alım süreçleri kapsamında kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz. Bu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10.maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla “Fest Turizm ve Ticaret A.Ş.” tarafından kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslara ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi

KVKK uyarınca, Fest olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, işe alım süreçleri ilgili olarak ve gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla; (ad-soy ad, telefon, adres, özgeçmiş gibi) kimliğinizi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü kişisel verinizin hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Fest’in işe alım süreçleri ilgili olarak ve gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Fest tarafından KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir.   

Kişisel verilerinizin Fest tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; www.festtravel.com internet adresinden Fest Kişisel Verilerin İşlenmesi ve İmha Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve Fest’in işe alım süreçleri ilgili olarak ve gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla, işbu amaçla sınırlı olmak üzere; faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz kişi ve kurumlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara aktarılabilecektir.

Yurtdışına Veri Aktarımı

Fest tarafından kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanunun 9. maddesindeki kurallar uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (“Kurul”) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise, Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Fest tarafından işe alım süreçlerinde kullanmak ve bilgi vermek için farklı kanallar vasıtasıyla; gerektiğinde tarafınızla iletişime geçilmesi amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4(2) maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5(2) ve 6(3) maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Barbaros Bulvarı, Barbaros Apartmanı, No:74, D:18-19, Balmumcu, İstanbul adresine bizzat veya kvkk@festtravel.com e-posta adresine e-mail göndererek veya https://www.festtravel.com/kisisel-verilerin-islenmesine-dair-bilgilendirme adresinde bulunan formları doldurarak iletmeniz halinde, talebiniz Fest tarafından değerlendirilerek KVKK kapsamında öngörülen şekilde ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Fest’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

 

KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, KVKK’nın 11. maddesi çerçevesinde haklarınız; Şirketimize başvurarak;

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme
6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme
7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme
8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

ONAY VE AÇIK RIZA BEYANI

İşbu beyanı imzalayarak, tarafıma yapılmış olan aydınlatma kapsamında Fest Travel / Fest Turizm ve Ticaret A.Ş. (“Fest”), Fest tarafından yürütülen veya gelecekte yürütülecek işe alım süreçleri kapsamında doğrudan tarafımca verilen veya Fest’in başka bir yolla edinebileceği, kimliğimi belirleyen veya belirlemeye yarayan her türlü kişisel verimin 07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat kapsamında “Veri Sorumlusu” olarak Fest’in işe alım süreçleri ile ilgili olarak ve gerektiğinde tarafımla iletişime geçilmesi amacıyla, Fest dahil olmak üzere tayin ettiği tüm üçüncü kişiler tarafından ben aksini bildirene kadar elde edilmesine, kaydedilmesine, kullanılmasına, işlenmesine, depolanmasına, saklanmasına, değiştirilmesine, yeniden düzenlenmesine, açıklanmasına, aktarılmasına, devralınmasına, elde edilebilir hale getirilmesine, sınıflandırılmasına ya da anonim hale getirilmesine, organizasyonlarla ilgili olarak ve gerektiğinde benimle iletişime geçilmesi amacıyla ve işbu amaçla sınırlı olmak üzere; anlaşmalı olunan kişi ve kurumlara, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kişilere, faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve gerektiğinde yurtdışına aktarılabilecektir.

Bu kapsamda, (i) Fest tarafından, kişisel verilerimin işlenmesi ve aktarımı süreçlerinde, verilerimin hukuka aykırı olarak kullanılmasını önlemek ve muhafazasını sağlamak için mevzuat uyarınca uygun güvenlik düzeyini sağlamak amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağına ve (ii) KVKK’nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde; Fest’e başvurarak, kişisel verilerimin; (a) işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) kişisel verilerimin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) kişisel verilerimin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme, (e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, (g) kişisel verilerimin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ) kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramam hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğuma dair bilgilendirildim.

Paylaştığım kişisel verilerimin “Fest Turizm ve Ticaret A.Ş.” tarafından iletilen Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde ve belirtildiği gibi işlenmesine, üçüncü kişilerle paylaşılmasına ve yurtdışına aktarılmasına açık rızamı veriyorum.

KVKK kapsamında belirtilmiş olan haklarım saklıdır.


Önerdiklerimiz

YERALTINDAKİ İSTANBUL TURU
YEDİKULE’DEN SAMATYA’YA TURU
BOĞAZ’IN RUMELİ SAHİLİ: SARIYER
BURGAZADA - KINALIADA
KAZAKİSTAN - KIRGIZİSTAN
Kişiye Özel Geziler

Size Özel Turlar

Hayalinizdeki geziyi sayfamızda bulamadınız mı?

Hayallerinizdeki Geziyi, Hayallerinizin Ötesinde Yaşayın!

Nasıl bir program istediğinizi söyleyin, size hayallerinizdeki geziyi tasarlayalım, siz dünyayı nasıl görmek isterseniz öyle bir rotayla; herkes için değil sizin tercihleriniz, sizin hayalleriniz, sizin maceranız için

Exodus Gezileri
Makaleler
Fest Travel
Fest Travel Instagram
Fest Travel Youtube
Fest Travel Twitter
Fest Travel Facebook
Çalışma Saatleri
Pazartesi - Cuma : 08.30 - 18.00

Mesai saatleri dışında bize ulaşmak için fest@festtravel.com adresimize yazabilir ya da 0 850 622 33 78 no’lu telefonu arayabilirsiniz.
Barbaros Bulvarı, Barbaros Apt. No.74 K.7 D. 18-19 PK.34349 Balmumcu, Beşiktaş-İstanbul / Türkiye

Tel: 0 850 622 33 78
Faks: 0 212 216 10 30
E-Posta: fest@festtravel.com